Verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden  Van Amerongen Facilitair BV

Dr C Lelyweg 6 6827 BH Arnhem.

 

Artikel 1: Opdrachtnemer en Opdrachtgever

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Van Amerongen Facilitair bv., Dr. C. Lelyweg 6, 6827 BH Arnhem, hierna te noemen opdrachtnemer, en zijn/haar cliënten, hierna te noemen opdrachtgever.
 2. Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel worden overeengekomen. In geval van strijd tussen deze Algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen voorwaarden van de opdrachtgever zullen uitsluitend de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer van kracht zijn.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven wettelijke huurbepalingen, voorzover deze laatste van regelend recht zijn.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, ten zijn uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand, al dan niet na offerte, wanneer de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd.
 2. Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat opdrachtnemer een en ander schriftelijk bevestigd.
 3. mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze door daartoe bevoegde personen zijn bevestigd, al dan niet schriftelijk.
 4. Alle gegevens in publicaties en reclame materiaal zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.

 

Artikel 3: Huurperiode en Huurtermijnen

 1. De huur vangt aan op de overeengekomen of opgegeven huurdatum, dan wel op de datum van aflevering van het gehuurde indien geen expliciete aangegeven aanvangsdatum is overeengekomen. De dag van aflevering en de dag van terugbezorging of retour name zijn bij de huurperiode inbegrepen.
 2. indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na verloop van die bepaalde termijn stilzwijgend tot wederopzegging verlengd.
 3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om de huurprijs vanaf de verlengingsdatum aan te passen aan het niveau van de op het moment van verlenging bij opdrachtnemer geldende huurprijs.
 4. een huurovereenkomst, die is aangegaan voor onbepaalde duur, dan wel verlengt conform artikel 3 lid 2, kan door elk van partijen schriftelijk worden opgezegd van één werkdag
 5. De huurvergoeding is verschuldigd en wordt door de opdrachtnemer in rekening telkens voor een periode van één week. De betreffende factuur dient in overeenstemming met artikel 6 door opdrachtgever te worden voldaan.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 3, eindigt de huurovereenkomst eerst op de dag, waarop het gehuurde in complete, onbeschadigde en ordelijke staat aan opdrachtnemer door opdrachtgever is terugbezorgd of door opdrachtnemer retour is gehaald en op diens bedrijfslocatie is aangekomen, opdrachtnemer verwijst op deze plaats naar het bepaalde in artikel 5 lid 6.

 

Artikel 4: aflevering, kosten vervoer en montage

 1. Een door opdrachtnemer opgegeven of met opdrachtgever overeengekomen afleveringstermijn, zal steeds gelden bij benadering en kan daardoor nimmer worden opgevat als fatale termijn. Bij niet tijdige levering zal opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk een nadere redelijke termijn moeten stellen om alsnog af te leveren. Opdrachtnemer zal terzake nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de order in gedeelten af te leveren of zulks ter keuze van opdrachtnemer, soortgelijke en qua functionaliteit kwaliteit en prijs – zaken te leveren.
 3. Opdrachtgever is gehouden het gehuurde binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft opdrachtgever na sommatie, mondeling of schriftelijk in gebreke, dan is opdrachtnemer bevoegd om de overeenkomst per direct te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, waarbij opdrachtgever tenminste de verschuldigde huur van de niet afgenomen zaken moet voldoen. Wenst opdrachtnemer nakoming dan worden de zaken geacht door opdrachtgever af fabriek opdrachtnemer te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt alle vervoer naar en van de plaats van bestemming bij aanvang en beëindiging van de huurovereenkomst, voor rekening en risico van opdrachtgever. Montage en demontagekosten zijn eveneens voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever zelf voor het transport en (de)montage zorg draagt, is opdrachtnemer gerechtigd hem afhandelingskosten in rekening te brengen.
 5. De plaats waar opdrachtgever het gehuurde wenst te zien afgeleverd c.q. geplaatst, dient aan de verharde weg te liggen en moet bereikbaar zijn voor de door opdrachtnemer te gebruiken transportwagens, zulks ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer. Indien dit niet het geval is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nader overleg extra kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 5: Onderhoud, gebruik en retourlevering.

 1. Het gehuurde dient uitsluitend te worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming. Opdrachtgever verklaart door aanvaarding het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, en tevens het in die ontvangen staat te zullen houden en terug te leveren bij beëindiging van de huurovereenkomst. Alle kosten, voortvloeiend uit gebrekkig of onoordeelkundig gebruik of onderhoud, beschadiging en herstel, door welke oorzaak of veroorzaker ook, zullen door opdrachtgever worden bekostigd. Geringe reparaties tijdens de huurperiode zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. Alle lasten en heffingen in het kader van het gebruik, inclusief passende verzekering, van het gehuurde, komen ten laste van opdrachtgever. Voor rekening en risico van opdrachtgever blijven ook eventueel door hem gewenste aansluiting op nuts faciliteiten, zoals elektriciteit, waterleiding, gas, riolering, en communicatiemiddelen. De gebruikerskosten daarvan zijn eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen vergoeding, dan wel op enige wijze afstand van het gebruik van het gehuurde te doen. Voorafgaande schriftelijke toestemming is eveneens vereist om het gehuurde te vervoeren of te doen vervoeren naar een andere dan met opdrachtnemer overeengekomen standplaats.
 4. Indien beslag wordt gelegd op de gehuurde zaken, dan wel surseance van betaling, het faillissement of onder curatele stelling van opdrachtgever wordt aangevraagd, dient opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zonder uitstel op de hoogte te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd het gehuurde te voorzien van uiterlijke kentekenen, opdat duidelijk is wie de eigendom heeft. Opdrachtgever verplicht zich dergelijke herkenningstekenen in goed zichtbare staat te houden en mag deze tekens nimmer verwijderen.
 5. Opdrachtnemer heeft gedurende de gehele huurperiode steeds het recht om het gehuurde te controleren of te doen controleren, zulks na voorgaande kennisgeving aan opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen aan de overheid. Bij het einde van de huur dient het gehuurde schoon te worden teruggeleverd. Eventueel aangebrachte voorzieningen of materialen dienen te zijn verwijderd. Is opdrachtgever in gebreke met teruglevering in oorspronkelijke staat, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van herstel aan huurder in rekening brengen.
 6. Bij teruglevering en/of retour name zal opdrachtnemer op eerste verzoek van opdrachtgever voor voorlopige ontvangst tekenen. Opdrachtnemer zal de terugbezorgde zaken binnen 24 uur op volledigheid, beschadiging of gebreken controleren. Geconstateerde gebreken, onvolledigheden of beschadiging die niet geregistreerd zijn op de huurovereenkomst worden geacht door de opdrachtgever te zijn veroorzaakt. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zonder uitstel en schriftelijk opgave doen. Kosten van herstel of vervanging zullen door opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer op factuur worden voldaan.

 

Artikel 6: Betaling

 1. De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte prijsbepalende factoren, opdrachtnemer is ten allen tijden gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Alle verhogingen in, heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen, zal opdrachtnemer eveneens steeds en direct mogen doorberekenen.
 2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling á contant of op factuur en in dat geval uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door opdrachtgever aan te geven bank of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Voorts is opdrachtgever als dan verschuldigd alle bijkomende

buitengerechtelijke en préprocessuele kosten, welke 15% van de totale vordering zullen bedragen, zulks met een minimum van € 450,00 per gebeurtenis

 1. Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van achtereenvolgens de opeisbare facturen waarvan terzake geen geldig eigendomsvoorbehoud is bedongen en nadien de langst uitstaande factuur, zelfs al vermeld opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode aan die waarmee opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige betaling.
 2. De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog niet opeisbare facturen, ingeval van een andere toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling dan wel beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surséance van betaling, faillissement of onder curatele stelling van opdrachtgever wordt aangevraagd. Opdrachtgever wordt als dan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere termijnafspraken.
 3. Ingeval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft opdrachtnemer steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te zijner keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft opdrachtnemer ten allen tijden gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan, of met een al begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever vooruitbetaling of genoegzame zekerheidsstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheidsstelling of (aan)betaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 

 

Artikel 7: Risico en Retentierecht

 1. Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de gehuurde zaken op opdrachtgever over op het moment van aflevering. Eerst wanneer de zaken conform artikel 3 lid 5 bij opdrachtnemer zijn terugbezorgd, valt het risico terug op opdrachtnemer.
 2. Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of goede grond bestaat dat opdrachtgever zal tekortschieten en/of de geleverde zaken blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer zijn te individualiseren, zal opdrachtgever bevoegd zijn, zonder ingebrekestelling of aankondiging, het gehuurde aanstonds terug te halen, ongeacht waar het gehuurde zich op dat moment bevindt en zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding toekomt. Opdrachtgever heeft ten allen tijde vrije toegang tot de gehuurde zaken, waar die zich ook mochten bevinden.
 3. Indien het gehuurde tijdens de huur door diefstal of op andere wijze verloren gaat, zal opdrachtgever de nieuwwaarde van het gehuurde aan opdrachtnemer vergoeden. Bij diefstal zal opdrachtgever onverwijld aangifte daarvan doen bij het bevoegde gezag.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd retentierecht uit te oefenen op alle onder haar bevindende zaken waarop de overeengekomen dienstverlening betrekking heeft. Zodra blijkt dat opdrachtgever niet of niet geheel zijn financiële verplichtingen wil of kan nakomen. Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen uit hoofde van andere door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
 5. Blijft opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig met voldoening dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de onder het retentierecht vallende zaken op wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat zijn vordering uit de opbrengst zoveel mogelijk zal worden voldaan, onder afdracht van een eventueel te veel betaalde.

 

Artikel 8: Overmacht

 1. gedurende een situatie van overmacht – derhalve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen, wordt ter keuze van opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, dan wel door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheid, die verdere uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever van de door opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten. In geval van tijdelijke of blijvende onmogelijkheid tot nakoming door opdrachtnemer ten gevolge van overmacht heeft opdrachtgever niet het recht betaling op te schorten.
 2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, relletjes, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie dan wel toelevering van materialen door derden, als wel iedere andere omstandigheid welke van dien aard is dat gebondenheid van opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd.

 

Artikel 9: Garantie

 1. Opdrachtnemer verbindt zich tegenover opdrachtgever om zaken te leveren van deugdelijke kwaliteit, in de juiste hoeveelheid en in overeenstemming met de omschrijving als in de offerte of een nader schriftelijk stuk tussen partijen vastgelegd. In het algemeen zal opdrachtnemer zich er voor inspannen om de overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
 2. De garantie op de geleverde zaken, strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van opdrachtnemer, verstrekte garantie, indien aanwezig. Opdrachtnemer verwijst naar eventueel bijgevoegde garantiecertificaten.
 3. Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig gebruik of behandeling, dan wel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtgever c.q. door derden, blijven steeds buiten de garantie.
 4. Opdrachtnemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ingeval zij werkzaamheden in in onderaanneming verricht, noch voor zelfwerkzaamheid door of namens opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede voor niet door opdrachtnemer uitgevoerde

(de)montage werkzaamheden of verplaatsing, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid door (werknemers van) opdrachtnemer.

 

 

Artikel 10: aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ten aanzien van alle geleverde zaken en door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. In geen geval zal opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of derden verder aansprakelijk zijn dan vergoeding van schade, gedekt door diens aansprakelijkheidsverzekering of indien een dergelijke verzekering niet is afgesloten en/of geen dekking verleend wordt tot de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Opdrachtnemer heeft zich tegen dit risico verzekerd en zal zich daartegen verzekerd houden, tegen een schadesom en condities die branche gebruikelijk zijn.
 2. In geval van onrechtmatig handelen zijdens opdrachtnemer of diens hulppersonen, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Ook in die gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximumbedrag, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel.
 3. Geen enkele aansprakelijkheid wordt door opdrachtnemer overigens aanvaard voor gebreken aan het gehuurde, schade in verband met overschrijding van levertermijnen, ontoereikende medewerking door opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, noch voor personen en letselschade, ideële schade of vervolgschade, inclusief bedrijfsschade of andere indirecte schade.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde ontstaan gedurende de huurperiode.
 5. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, wegens door hen gepretendeerde inbreuken op intellectuele eigendom. Voorts verklaart opdrachtgever op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendommen van opdrachtnemer, verbandhoudende met of door haar vervaardigde concepten, modellen of tekeningen en andere intellectuele prestaties. Voorts is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer te vrijwaren tegen iedere andere aansprakelijkheid en is hij gehouden in zijn overeenkomst met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie te bedingen.

 

Artikel 11: Annulering

 1. Indien opdrachtgever met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer en onder opgave van klemmende redenen de opdracht tijdig en schriftelijk annuleert, is opdrachtgever in elk geval verplicht aan opdrachtnemer te vergoeden alle in het kader van de opdracht door opdrachtnemer gedane uitgaven in verband met bestelde en eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen en grondstoffen, zomede de daarvoor veroorzaakte schade aan opdrachtnemer te vergoeden, welke kosten en schades op voorhand worden gefixeerd op 25 % van het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle rechten op verdere schadevergoeding.
 2. Annulering dient te geschieden uiterlijk 5 werkdagen voor het overeengekomen (af)lever en/of huurtijdstip. Nadien is annulering niet meer mogelijk en geldt hetgeen is bepaald in artikel 4 omtrent de levering.
 3. Opdrachtgever zal tevens de uit de annulering voortkomende kosten en eventuele valutaverliezen vergoeden en opdrachtgever vrijwaren tegen iedere mogelijke aanspraak van derden terzake.

 

Artikel 12: Meer en minderwerk

 1. Opdrachtnemer heeft het recht tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan die wijzigingen verbonden meerkosten, komen ten allen tijden voor opdrachtgever.
 2. In geval van overeengekomen meer en minderwerk zal van die werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave worden gedaan en in rekening worden gebracht, althans verrekend.

 

Artikel 13: Hoofdelijke verbondenheid

 1. Ingeval van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en twee of meer andere partijen, zijn die opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overeenkomsten voortvloeiende financiële verplichtingen.

 

Artikel 14: Geschillen

 1. Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen worden beschouwd, die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de feitelijke vestigingsplaats van opdrachtgever ressorteert. Een en ander laat onverlet de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter ter zake van geschillen welke tot haar competentie behoren.

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.